ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน

นายนาฎธิชัย ศรีทัด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทองคูณ แก่นจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรเชษฐ์ อัปการัตน์
ครู คศ.3

นายพงษ์พันธ์ วรรณดี
ครู คศ.3

นางทองพูน หอนงาม
ครู คศ.3

นางเพ็ญศรี แก้วเจริญ
ครู คศ.3

นายอติชาติ นัทธี
ครู คศ.3

นางสุดสงวน ภาษีสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายพีพัฒน์ สารพัฒน์
ครู คศ.3

นายอาคม แก้วเจริญ
ครู คศ.3

นายสุกิจ สุขศรี
ครู คศ.3

นางสาวประภาศรี แสงโยจารย์
ครู คศ.3

นางสาวอินทิรา สนจุมภะ
ครู คศ.2

นางรสสุลี ราชวงศ์
ครู คศ.2

นายเชิงรบ บุญเกศ
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา จันทวัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวสิรินาฎ แก่นดี
ครู คศ.1

สุนทร วระบุตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐพร จันทะวัง
ครูผู้ช่วย

นางวงเดือน พันงาม
พนักงานราชการ

นางสาวกรรณิการ์ จันนุช
ครูอัตราจ้าง

นายชัยศิริ งามชื่น