ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนาฎธิชัย ศรีทัด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสันทัด สวาทพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย ผาจวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ รัตนตรัยวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัคร แสงเสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล รัตนมูลตรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายประจัญ นวกิจธารา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายเกิด ขมิ้นขาว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายทินกร เพชรด่านเหนือ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518-2519
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย โคตรทะจักร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2502-2515
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ทองทวี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2488-2502
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริ เบ้าหล่อเพชร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2482-2502
ชื่อ-นามสกุล : นายหา กิจขยัน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2478-2482
ชื่อ-นามสกุล : นายหนูพิน นาคประกาศ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2478-2479