คณะผู้บริหาร

นายนาฎธิชัย ศรีทัด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทองคูณ แก่นจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา