ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
สถิติจำนวนนักเรียนชาย – หญิง จำแนกตามรายชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านโคกกลาง  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
( ข้อมูล ณ วันที่ 13  สิงหาคม  2563 )ลำดับที่ ระดับชั้น จำนวนนักเรียนชาย (คน) จำนวนนักเรียนหญิง (คน) รวม หมายเหตุ
1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 13 11 24  
2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 17 12 29  
  30 23 53  
3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 7 12 19  
4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 8 11 19  
5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 17 10 27  
6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 18 16 34  
7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 19 9 28  
8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 20 17 37  
9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 20 16 36  
  109 91 200  
รวมอนุบาล + ประถมศึกษา 139 114 253  
  10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 18 15 33  
  11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 19 19 38  
  12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12 11 23  
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษา 49 45 94  
รวมทุกระดับชั้น 188 159 347