ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกกลาง  เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลเพ็ญ 3 (วัดโคกกลาง) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2478  ก่อนตั้งโรงเรียนนี้ประชาชนหมู่ที่ 4 และ 5 ตำบลเพ็ญ ได้ส่งบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนประชาบาลตำบลเพ็ญ 1 (โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ในปัจจุบัน) ต่อมาทางราชการเห็นความลำบากในการเดินทางไปมาไม่สะดวก นายทินกร เป้าหล่อเพชร ศึกษาธิการเพ็ญ จึงตั้งโรงเรียนขึ้นโดยอาศัยศาลาวัดบ้านโคกกลางเป็นสถานที่เรียน ต่อมาทางราชการจึงสั่งให้ นายหนูทิน นาคประกาศ มาดำรงตำแหน่งรักษาการแทนครูใหญ่ โดยมีนายดำ 
จันทะพันธ์  เป็นครูผู้สอน
          8  พฤษภาคม  2479  ทางราชการได้ย้ายนายหา  กิจขยัน  มาดำรงตำแหน่งแทนนายหนูทิน  นาคประกาศ ซึ่งย้ายไปที่โรงเรียนบ้านโคก อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี

          พ.ศ. 2488 คณะครูและชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1, 4, 5) ได้จัดหาไม้มาปลูกสร้างอาคารเรียน
เป็นเอกเทศและทางราชการให้งบประมาณมาสมทบเป็นเงิน 20,000 บาท  ในที่ของโรงเรียนแปลงที่ 1  สร้างเสร็จเรียบร้อยและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ประเสริฐวงศ์วัฒนา)มีนายประเสริฐ  ทองทวี เป็นครูใหญ่
          พ.ศ.2502  นายประเสริฐ  ทองทวี  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่  ทางราชการจึงแต่งตั้งนายบุญช่วย 
โคตรทะจักร  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมานายบุญช่วย  โคตรทะจักร  ได้ถึงแก่กรรม  ทางราชการจึงแต่งตั้งนายทินกร  เพชรด่านเหนือ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          พ.ศ. 2515-2516 ทางราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณให้สร้างอาคารใหม่ 1 หลัง ในที่ดินแปลงใหม่ (สถานที่ตั้งในปัจจุบัน) เสร็จเรียบร้อย เมื่อ พ.ศ. 2516 เปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2516

              ปี พ.ศ. 2519 ทางราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณให้ 11,000 บาท เพื่อเรื้อถอนอาคารหลังเดิม
(ในที่ดินแปลงเก่า) มาสร้างใหม่เป็นอาคารพื้นสูงอีก 3 ห้องเรียน  ต่อมานายทินกร  เพชรด่านเหนือ  ได้ย้ายไป 
ทางราชการจึงแต่งตั้งนายเกิด  ขมิ้นขาว  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
          ปี พ.ศ. 2524 ทางราชการจัดสรรงบประมาณให้สร้างโรงฝึกงาน แบบ 321 ให้ 1 หลัง ขนาดกว้าง
7 เมตร ยาว 35 เมตร เป็นเงิน 135,000 บาท และต่อเติมอีก 2 ห้อง ในปี พ.ศ. 2525 เป็นเงิน 45,000 บาท
          วันที่ 30  กันยายน ปี พ.ศ. 2527  นายเกิด  ขมิ้นขาว  ได้เกษียณอายุราชการ  ทางราชการจึงแต่งตั้ง
นายประจัญ   นวกิจธารา   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่ 9  มกราคม  2527  และในปีเดียวกัน           ได้งบประมาณจากทางราชการให้สร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 มี 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 800,000 บาท
          ปี  พ.ศ. 2529  กรมทหารราบที่ 13 ได้สร้างถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.33  จำนวน 2 ถัง
          ปี พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณองค์การนานาชาติแพลน  ก่อสร้างประปาบาดาลพร้อมสนามเด็กเล่น 
ด้วยงบประมาณ  39,950 บาท แล้วเสร็จในวันที่ 9 มกราคม 2534
  ปี พ.ศ. 2535  ได้งบประมาณจากทางราชการ  ต่อเติมชั้นล่าง  อาคารเรียนแบบ สปช 105/29  4 ห้องเรียน  เป็นเงิน 200,000  บาท
          ปี พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีในการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
          ปี พ.ศ. 2540  ได้รับงบสนับสนุนจากชุมชน  จำนวน 65,000  บาท  ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน  หินอ่อนสลักตัวอักษร
          ปี พ.ศ.2541  ได้รับงบประมาณจากองค์การนานาชาติแพลน จำนวน 340,000 บาทก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนและหอถังประปาบาดาล
          ปี พ.ศ.2542  คณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมชาวบ้าน ได้มอบที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ 5  จำนวน 6 ไร่ ให้กับโรงเรียนรวมกับที่ดินเดิมเป็น 30 ไร่
          ปี พ.ศ. 2544  นายถวิล  รัตนมูล  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  แทนนายประจัญ 
นวกิจธารา  ซึ่งเกษียณอายุราชการ
          ปี พ.ศ. 2545 องค์การแพลนประเทศไทยให้งบประมาณในต่อเติมอาคารเอนกประสงค์
          วันที่  16  ตุลาคม  2546   นายสมัคร  แสงเสน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
แทนนายถวิล  รัตนมูลตรี  ซึ่งเกษียณอายุราชการ
          ปี พ.ศ. 2547 คณะครูและชาวบ้านร่วมกันบริจาคสร้างเรือนพยาบาลเป็นเงิน 20,000 บาท
          ปี พ.ศ. 2548  องค์การแพลนประเทศไทยให้งบประมาณในการสร้างห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง 4 ที่ และในปีเดียวกันชาวบ้านและคระครูได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการสร้างรั้วโรงเรียน  ได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวน 50,000 บาท เพื่อก่อสร้างสนามเซปักตะกร้อ และโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทอง
          ปี  พ.ศ. 2549  ได้รับงบประมาณจำนวน  120,000 บาท ในการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล พร้อมทั้งได้รับบริจาคเครื่องกรองน้ำ  จากสโมสรโรตารีหมากแข้ง  พร้อมสร้างสนามเด็กเล่น จำนวน 50,000 บาท
          ปี  พ.ศ.2553  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน(อาคาร3) แบบ สปช 105/29  ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน  จำนวน 2,530,000 บาท
          ปี พ.ศ.2554  นายสมัคร  แสงเสน  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม  ต่อมาวันที่ 10  พฤศจิกายน  25542  ทางราชการได้มีคำสั่งให้นายสถิตย์  รัตนตรัยวงศ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน
          ปี พ.ศ. 2556  ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอาคาร 3 ต่อมานายสถิตย์  รัตนตรัยวงศ์  ถึงแก่กรรม  ทางราชการได้ย้ายนายศุภชัย  ผาจวง  มาดำรงตำแหน่งแทน  ในปีเดียวกันและได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา
          วันที่ 13 สิงหาคม  2556  ทางราชการได้มีคำสั่งให้นายสันทัด  สวาทพงษ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน
          ปี พ.ศ.2559  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29  ปรับปรุงขนาด 10 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง เป็นอาคารเรียนหลังที่ 4
          ปี พ.ศ.2561  นายสันทัด  สวาทพงษ์  ได้เกษียณอายุราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้งนายสุริยา  ก้านคำ  รักษาราชการแทน  ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561

          วันที่ 8 พฤศจิกายน  2561 นายนาฎธิชัย  ศรีทัด  ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ 593/2561
          ปี พ.ศ. 2562  ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ จากผ้าป่าศิษย์เก่า  จำนวน  320,000   บาท
          โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 169 หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150 โทรศัพท์ 042-278534 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1