ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช 105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 1,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 2,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช 105/29 พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 7,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 180,000
เพิ่มเติม..